Оголошення

 

 

 

 

ПРОГРАМА

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)» за спеціальністю 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)» у Рівненському державному гуманітарному університеті

 

1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

 

2. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: м. Рівне, вул. Пластова, 29а (гуртожиток 7), Пластова, 39 (гуртожиток 4).

3. Розклад роботи експертної групи

 

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – (16 грудня 2019 р.)

0830–0900

Приїзд експертної групи до ЗВО

 

0900–0930

Організаційна зустріч з гарантом ОП

(вул. Степана Бандери, 12)

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

Гарант ОП Грицай Н.Б.

0930–1000

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи

1000–1030

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

(вул. Степана Бандери, 12)

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

Гарант ОП Грицай Н.Б.

Ректор Рівненського державного гуманітарного університету Постоловський Р.М.

Проректор з науково-педагогічної і навчально-методичної роботи Пелех Ю.В.

Проректор з навчально-виховної роботи Петрівський Я. Б. 

Декан психолого-педагогічного факультету Павелків В.Р.

1030–1100

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи

1100–1200

Зустріч 2 з академічним персоналом

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

Гарант ОП Грицай Н.Б.

Завідувач випускової кафедри

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі (не більше 10 осіб)

1200–1230

Підведення підсумків зустрічі 2

Члени експертної групи

1230–1330

Обідня перерва

 

1330–1400

Підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи

1400–1500

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 3-4 здобувачі з кожного року навчання

1500–1530

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи

1530–1630

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від органу студентського самоврядування психолого-педагогічного факультету)

1630–1700

Підведення підсумків зустрічі 4

 

1700–1730

Відкрита зустріч

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

1730–1800

Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи

1800–1830

Зустріч 5 з роботодавцями

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

1830–1900

Підведення підсумків зустрічі 5

Члени експертної групи

День 2 – (17 грудня 2019 р.)

0830–0900

Приїзд експертної групи до ЗВО

 

0900-1000

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

Гарант ОП Грицай Н.Б.

1000–1030

Обговорення результатів огляду матеріально-технічної бази, що використовується для реалізації ОП

Члени експертної групи

1030–1200

Ознайомлення з документацією, яка була надана за попереднім запитом

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

Гарант ОП Грицай Н.Б.

1200–1230

Зустріч 6 із адміністративним персоналом

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

Керівник або представник Центру забезпечення якості освіти

Керівник або представник навчального відділу 

Керівник або представник навчально-методичного відділу 

Особа, відповідальна за політику дотримання академічної доброчесності в університеті (на факультеті)

1230–1300

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи

1300–1400

Обідня перерва

 

1400–1500

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

Представник відділу кадрів

Представник відділу працевлаштування

Представник відділу, що відповідає за академічну мобільність

1500–1530

Підведення підсумків зустрічі 7

Члени експертної групи

1530–1600

Резервна зустріч

Члени експертної групи

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

1600–1630

Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи

1630–1700

Фінальна зустріч

Члени експертної групи: Прокопів А.І., Крупенина Н.А., Бондар О.А.

Гарант ОП Грицай Н.Б.

Ректор Рівненського державного гуманітарного університету Постоловський Р.М.

Проректор з науково-педагогічної і навчально-методичної роботи Пелех Ю.В.

Проректор з навчально-виховної роботи Петрівський Я. Б. 

Декан психолого-педагогічного факультету Павелків В.Р.

День 3 – (18 грудня 2019 р.)

0900–1800

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи

Члени експертної групи