Навчальні лабораторії

Навчально-методичний центр природничої освіти 

 

C:\Users\Інна\Desktop\фото1_1.jpg

Керівник центру д.пед.н., проф. Сяська І.О.

 

Мета діяльності навчально-методичного центру природничої освіти полягає у створенні сприятливого освітнього середовища для здійснення якісної професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін та фахівців у галузі природничих наук.

Напрями діяльності центру:

 • активізація навчально-дослідницької діяльності студентів; 

 • створення наукових інформаційних ресурсів з проблем природничої освіти; 

 • створення умов для науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та викладачів;

 • організація та проведення навчально-методичних семінарів, дискусійних платформ, круглих столів для викладачів, студентів, учителів загальноосвітніх шкіл; 

 • залучення до діяльності центру обдарованої учнівської молоді з метою задоволення її потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

Структура центру: 1) аудиторія для проведення лекційних, групових і гурткових занять, круглих столів, дискусійного кола, тренінгів із мультимедійним супроводом подачі навчального матеріалу; 2) навчальна лабораторія методик навчання біології та основ здоров’я; 3) навчальна лабораторія анатомії і фізіології людини; 4) навчальний практикум  біорізноманіття безхребетних; 5) навчальний практикум цитології та гістології; 6) кабінет ботаніки та фізіології рослин; 7) зоологічний практикум та зоологічний музей; 8) кабінет основ медичних знань та валеології.

Очікувані результати діяльності центру: формування системи компетентностей та soft-skills навичок майбутніх учителів природничих дисциплін.

Формування загальних і фахових компетентностей:

 • природничо-наукової; 

 • навчально-дослідницької; 

 • експериментально-дослідної; 

 • здоров’язбережувальної;

 • екологічної; 

 • навчально-методичної; 

 • інформаційно-комунікаційної компетентності.

Формування soft-skills навичок:

 • здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 • розвивати гуманітарне та ноосферне мислення; 

 • розвивати інтелектуальну та ціннісно-мотиваційну сферу;

 • здатність працювати у команді й вміння виявляти міжособистісну комунікацію.

 

У межах діяльності навчально-методичного центру природничої освіти під керівництвом проф. Сяської І.О. функціонує студентська проблемна група  «Упровадження інноваційних технологій екологічної освіти і виховання школярів у практику середньої школи».  План роботи проблемної групи на 2021 - 2022 н.р.: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0BxPumZKggbyLaTcwdG03ZTlBaFU?resourcekey=0-DOaLkgXuUi3XncvBNf0TXw

Положення про студентський науковий гурток \ проблемну групу:

https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/pol_pro_stud_nauk_gurtok_29112019.pdf

У лабораторії анатомії та фізіології людини і тварин (керівник – проф. Марциновський В. П.) проводять заняття з вивчення анатомії та фізіології організмів. На базі лабораторії студенти працюють з мікроскопами та мікропрепаратами, моделями та муляжами, таблицями та схемами, виконують курсові та кваліфікаційні роботи.

 

Лабораторія анатомії  та фізіології людини і тварин (гурт.№7, каб. 224)

Анатомія 1

C:\Users\Інна\Desktop\image0.jpeg

проф. Марциновський В. П.

У 2015 році створено лабораторію методики навчання біології та основ здоровя (керівник – проф. Грицай Н. Б.), на базі якої організовано науково-дослідницьку роботу студентів з методики навчання біології. У лабораторії проводять заняття з дисциплін «Шкільний курс біології», «Методика викладання біології», «Інноваційні технології навчання біології та основ здоров‘я», роботу «методичної майстерні» та інші.  

Лабораторія методики навчання біології та основ здоров‘я (гурт.  7, каб. 227)

IMG_7527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У навчальному практикумі біорізноманіття безхребетних (керівник – доц. Гусаковська Т. М.) проводять заняття з вивчення будови та систематики безхребетних тварин, а також науково-дослідну роботу із зоології. 

 

Навчальний практикум біорізноманіття безхребетних (гурт. № 7, каб. 221)