Науковий доробок

Сяська І. О., Марциновський В. П. Нормальна фізіологія людини. Навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2022. 203 с.

Мельник В. Й., Толочик І. Л. Моніторинг продуктивності річок України(на прикладі р. Стир):

монографія. Рівне: О.Зень, 2023. 186с.

Антонюк-Кисіль В.М., Дзюбановський І.Я., Єнікеєва В.М., Продан А.М. Первинне хронічне захворювання вен під час вагітності: мультимодальний підхід до хірургічного лікування: монографія. Рівне: «Волинські обереги», 2021. 136 с.

Марциновський В. П. Нормальна анатомія людини (лабораторний практикум): навчальний посібник. Рівне: О. Зень, 2021. 192 с.

Сяська І. О., Марциновський В. П. Нормальна фізіологія людини. Навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2021. 203 с.

Сяська І. О. Теорія і практика компетентнісно орієнтованої екологічної освіти майбутніх учителів природничих дисциплін : монографія. Рівне: Видавець О. Зень, 2020. 440 с.

Трохимчук І. М., Плюта Н. В., Логвиненко І. П., Сачук Р. М. Біотехнологія з основами екології. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2019. 

Сяська І.О., Марциновський В.П. Фізіологія людини і тварин: біоетичні аспекти викладання. Навчальний посібник. Рівне: Видавець О. Зень, 2019.  206 с.

Толочик І. Л., Кучерук Є. Ф. Основи медичних знань: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 160 с.

Толочик І. Л., Кучерук Є. Ф. Вікова фізіологія і валеологія: навчальний посібник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 140 с.

Мельник В. Й. Методичні рекомендації щодо написання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Рівне: РДГУ, 2018. 36 с.  

 

Костолович М. І., Ойцюсь Л. В. Асистентська практика: навч. посіб. для студентів магістратури спец. 101 Екологія. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2018.172 с.

Галай О. О. Фізіологія рухової активності. Навчальний посібник. Рівне: Волинські обереги, 2017.

Сяська І. О. Промислові тварини: навчальний посібник. Рівне: Видавець О. Зень, 2017. 140 с.

Марциновський В. П., Галай О. О. Анатомія людини. Навчально-методичні матеріали до виконання самостійної роботи студентів. Рівне: О. Зень, 2017. 123 с.

Башенко Н. І., Волощук В. М., Небелиця М. С., Ващенко О.В., Мазанько М.О, Воловик Г. П. Технологія органічного виробництва свинини: монографія. АПВ НААН. Полтава: тов. фірма «Техсервіс», 2017. 399 с.

Марциновський В.П. Анатомія і фізіологія людини: навч. посіб. Рівне: Редакційно-видавничий центр Рівненського державного гуманітарного університету, 2016. 220 с.

    

Марциновський В.П., Рудь О.Г. Анатомія, фізіологія з основами патології [текст] навч. посіб. Рівне: Редакційно-видавничий центр Рівненського державного гуманітарного університету, 2016.225 с. 

   

Марциновський В.П., Куцоконь Л.П. Навчальна практика (з ботаніки) [текст] навч. посіб. Рівне: Редакційно-видавничий центр Рівненського державного гуманітарного університету, 2016. 125 с.

 

Шевців М.В. Техніка мікробіологічних досліджень: [текст] навч. посібник.  К.:«Центр учбової літератури», 2014. 194 с. (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №3 від 26-10 2012).

  

  1. Шевців М.В. Основи гістологічної техніки: метод. рекомендації. Рівне.:РДГУ,2014.70 с. (Рішення науково-методичної ради РДГУ, протокол №1 від 31.01.2014 р.)
  2. Шевців М.В. Цитологічний практикум:метод. рекомендації. Рівне.:РДГУ,2014.71 с. (Рішення науково-методичної ради РДГУ, протокол №1 від 31.01.2014 р.)
  3. Шевців М.В. Мікробіологія: метод. рекомендаці. Рівне.: РДГУ, 2013. 78 с.(Рішення кафедри біології, протокол №6).

Шевців М.В., Філоненко М.М. Підручник. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 242 с.  (гриф МОН, № 1.4 /18-Г-51від 20.01.2009 р.)

    

Марциновський В.П. Анатомія людини (лекційний курс): Навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2010. 180 с.

     

  1. Шевців М.В.Практикум з вірусології: метод. рекомендації. Рівне.: РДГУ,2008. 61 с.(Рішення кафедри біології, протокол №8).
  2. Шевців М.В. Лабораторний практикум з етології: метод. рекомендації. Рівне, РДГУ,2008. 62 с.(Рішення кафедри біології, протокол №4).
  3. Шевців М.В. Лабораторний практикум з мікології: метод. рекомендації. Рівне.: РДГУ,2010. 62 с. (Рішення кафедри біології, протокол №5).

 

Шевців М.В. Практикум з цитології та гістології: [текст] навч. посібник. Рівне.: РДГУ, 2004  124 с.  (гриф МОН  № 14/18.12 – 182 від 06.02.2004).

   

Марциновський В.П. Анатомія людини (лабораторний практикум):навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2001. 190 с.