Науковий доробок

Грицай Н. Б. Методика навчання біології: навчальний посібник. Львів: Новий світ, 2000, 2019. 312 с.

Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології: навчальний посібник. Львів: Новий світ, 2000, 2019. 176 с.

Толочик І. Л., Кучерук Є. Ф. Основи медичних знань: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 160 с.

              У навчальному посібнику у певній послідовності розкриті питання про основні категорії медицини, такі як: здоров’я, захворювання, видужування, розуміння суті яких дає можливість студентам оцінювати стан здоров’я людини, основні симптоми захворювань та їх профілактику.

Мельник В. Й. Методичні рекомендації щодо написання, оформлення і захисту кваліфікаційних робіт для здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Рівне: РДГУ, 2018. 36 с.  

Толочик І. Л., Кучерук Є. Ф. Вікова фізіологія і валеологія: навчальний посібник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 140 с.

             У навчальному посібнику розкрито зміст і предмет вікової фізіології та валеології, поняття про ріст і розвиток; охарактеризовані  вікові періоди онтогенезу та вікові особливості розвитку систем організму дітей і підлітків.

Демчук В. В. Ботаніка (анатомія і морфологія рослин). Конспект лекцій. Навчальний посібник. Рівне: РДГУ 2018. 261 с.

Костолович М. І. Асистентська практика: навч. посіб. для студентів магістратури спец. 101 Екологія. Рівне: Видавничий дім «Гельветика», 2018.172 с.

Марциновський В. П., Галай О. О. Анатомія людини. Навчально-методичні матеріали до виконання самостійної роботи студентів. Рівне: О. Зень, 2017. 123 с.

Башенко Н. І., Волощук В. М., Небелиця М. С., Ващенко О.В., Мазанько М.О, Воловик Г. П. Технологія органічного виробництва свинини: монографія. АПВ НААН. Полтава: тов. фірма «Техсервіс», 2017. 399 с.

Марциновський В.П. Анатомія і фізіологія людини: навч. посіб. Рівне: Редакційно-видавничий центр Рівненського державного гуманітарного університету, 2016. 220 с.

     У посібнику зібрано тексти лекцій з анатомії і фізіології людини. Окреслено найважливіші питання курсу. Розкрито особливості будови кожної з фізіологічних систем, вказано функції та значення в організмі людини. Особливу увагу приділено віковим особливостям будови та функціонування основних систем органів.

Марциновський В.П., Рудь О.Г. Анатомія, фізіологія з основами патології [текст] навч. посіб. Рівне: Редакційно-видавничий центр Рівненського державного гуманітарного університету, 2016.225 с. 

     Навчальний посібник дасть змогу оволодіти знаннями та навиками з знань анатомічної будови та функціонування організму в цілому та можливими патологічними станами систем органів. Студентам пропонується ознайомитись з будовою організму та функціонуванням його органів, а також можливими відхиленнями від норми. В посібнику містяться основні теоретичні відомості з анатомії, фізіології організму та можливими їх патологічними станами, а також тести і завдання перевірки знань, умінь та навичок. Для студентів педагогічних факультетів, напрямів підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

Грицай Н. Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології: монографія. Рівне : О. Зень, 2016. 440 с.

     У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищих навчальних закладах. Проаналізовано значення методичної підготовки в системі професійної підготовки майбутніх учителів біології, з’ясовано сутність та структуру методичної підготовки вчителя біології; вивчено сучасний стан методичної підготовки майбутніх учителів біології у практиці роботи вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном; створено авторську концепцію методичної підготовки майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу; теоретично обґрунтовано модель методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах; запропоновано систему форм, методів, засобів і технологій методичної підготовки майбутніх учителів біології, визначено педагогічні умови її реалізації. Для науково-педагогічних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів, аспірантів, учителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.

Грицай Н.Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник. Рівне : О. Зень, 2016. 232 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-771 від 29.01.2013)

     У посібнику розкрито сутність поняття «екскурсія», з’ясовано значення екскурсій у навчально-виховному процесі, визначено особливості біологічної екскурсії, розглянуто історію розвитку методики проведення екскурсій з біології, проаналізовано позитивні та негативні аспекти традиційної екскурсійної практики і окреслено новітні тенденції у методиці організації та проведення сучасних біологічних екскурсій. Навчально-методичний посібник призначений для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів біології, аспірантів і викладачів методики навчання природничих дисциплін.

Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології : навчальний посібник. Рівне: ТзОВ «Дока центр», 2016. 184 с.

     Навчальний посібник присвячений інноваційним технологіям навчання, які використовують під час навчання біології в загальноосвітній школі. У посібнику розкрито сутність поняття «технологія навчання», представлено найпоширеніші класифікації технологій, схарактеризовано особливості таких технологій навчання біології, як інтерактивні технології, технологія майстерні, кейс-технології, технологія проблемного навчання, проектна технологія, технологія портфоліо, інформаційно-комунікаційні технології, технології дистанційного навчання, наведено приклади їх застосування на уроках біології. Навчальний посібник буде корисним для студентів біологічних спеціальностей, вчителів біології, викладачів методичних дисциплін вищих навчальних закладів.

Грицай Н. Б. Методика навчання біології: навчальний посібник. Рівне: ТзОВ «Дока центр», 2016. 272 с.

     Навчальний посібник призначений для студентів-біологів. Він містить лекційний курс з дисципліни «Методика навчання біології», плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання, методичні задачі, завдання для контрольних робіт, завдання для модульного контролю, орієнтовну тематику курсових робіт, запитання до екзамену, глосарій, перелік рекомендованої літератури, додатки (схеми і таблиці з методики навчання біології). Посібник стане у пригоді студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, а також вчителям біології загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Денисюк Н. В. Природоохоронне  законодавство  та  екологічне  право. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спеціальності 101 Екологія. Львів: Українські технології, 2016. 216c.

     Навчальний посібник охоплює загальні питання природоохоронного законодавства,  екологічного  права;  нормативно-правові  основи  охорони  і захисту довкілля та основи міжнародного права навколишнього природного середовища. Практикум містить практичні завдання різного характеру, тести,  ситуаційні  задачі,  кросворди,  список  літературних  джерел  до  кожної  з тем,  перелік  електронних  ресурсів,  словник  основних  понять  і  термінів тощо. Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів спеціальності 101 Екологія, викладачів та всіх, хто цікавиться законодавством у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Марциновський В.П., Куцоконь Л.П. Навчальна практика (з ботаніки) [текст] навч. посіб. Рівне: Редакційно-видавничий центр Рівненського державного гуманітарного університету, 2016. 125 с.

     В посібнику висвітлено мету та завдання навчально-польової практики, зміст навчальної практики поданий у вигляді методичних підходів та рекомендацій стосовно методів збору та гербаризації рослин, описано методи практичного польового і камерального дослідження різних типів рослинності природних комплексів України, зокрема Рівненщини.

Грицай Н. Активизация познавательной деятельности учащихся по биологии: методика внеклассной работы : [монография]. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 284 с.

У монографії досліджено проблему активізації пізнавальної діяльності учнів у позакласній роботі з біології. Активізація пізнавальної діяльності вимагає застосування різних засобів, які спонукають дитину до вияву більш високого рівня пізнавальної активності. Встановлено, що великі ресурси для цього має позакласна робота. Активізація пізнавальної діяльності школярів у позакласній роботі здійснювалася за допомогою оптимального вибору таких форм і видів позакласної діяльності, як тижні і декади біології, екскурсії у природу, робота в біологічних гуртках і «Школі юного біолога» із застосуванням особистісно орієнтованого підходу до учнів. Монографія буде корисною для науково-педагогічних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів, аспірантів, учителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.

Мельник В.Й. Екологічні нормативи якості води річок в межах Рівненської області: монографія. Рівне: О. Зень, 2015. 290 с. 

     У монографії на основі  багаторічних (1964-2007) власних досліджень та фондових матеріалів проведений комплексний аналіз якості води річок в сучасний та ретроспективний періоди, надана їх екологічна оцінка, встановлені оптимальні та допустимі екологічні нормативи, які інтегруються з нормативною базою Європейських країн. Запропоновано нові критерії оцінки якості поверхневих вод та заходи щодо оптимізації системи екологічного моніторингу. Рекомендовано для наукових працівників, спеціалістів науково – дослідних установ, магістрантів, аспірантів, докторантів і викладачів вищих навчальних закладів, до використання в навчальному процесі при підготовці спеціальностей “Біологія” та “Екологія і охорона навколишнього середовища”.

Демчук В.В. Лабораторні роботи з ботаніки (анатомія і морфологія рослин). Навч. – метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.040102 Біологія. Рівне: Каліграф, 2015. 233 с. 

Грицай Н. Б. Біологія. Контрольні завдання для підготовки до Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України: навчально-методичний посібник. Рівне : РМАНУМ, 2014. 126 с.

     У навчально-методичному посібнику вміщено завдання та відповіді контрольних робіт із біології, що були запропоновані учасникам ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у відділеннях «Хімія та біологія» і «Екологія та аграрні науки» Рівненської Малої академії наук учнівської молоді у 2007–2014 роках. Посібник призначено для учнів – членів Малої академії наук, які виконують контрольні випробовування з базового предмета «біологія», а також для учителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.

Шевців М.В. Техніка мікробіологічних досліджень: [текст] навч. посібник.  К.:«Центр учбової літератури», 2014. 194 с. (затверджено Вченою радою РДГУ, протокол №3 від 26-10 2012).

     У навчальному посібнику розкриваються загальні положення і принципи роботи мікробіологічної лабораторії,  методи  мікроскопічного дослідження мікроорганізмів, методи стерилізації лабораторного посуду та інструментів, приготування поживних середовищ та нативних препаратів, їх фарбування, методи виділення мікроорганізмів та збереження виділених чистих культур, методи зараження лабораторних тварин.

 1. Шевців М.В. Основи гістологічної техніки: метод. рекомендації. Рівне.:РДГУ,2014.70 с. (Рішення науково-методичної ради РДГУ, протокол №1 від 31.01.2014 р.)
 2. Шевців М.В. Цитологічний практикум:метод. рекомендації. Рівне.:РДГУ,2014.71 с. (Рішення науково-методичної ради РДГУ, протокол №1 від 31.01.2014 р.)
 3. Шевців М.В. Мікробіологія: метод. рекомендаці. Рівне.: РДГУ, 2013. 78 с.(Рішення кафедри біології, протокол №6).

Шевців М.В., Філоненко М.М. Підручник. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 242 с.  (гриф МОН, № 1.4 /18-Г-51від 20.01.2009 р.)

     Підручник є систематизованим виданням нових відомостей із зоопсихології та етології, у якому викладені проблеми елементарного мислення та розумової діяльності тварин, як найбільш складної форми поведінки, індивідуального научіння та міжвидових, внутрішньовидових і внутрішньогуртових взаємин серед тварин. Містить як теоретичний так і практичний матеріал.

Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. Х. : Вид. група «Основа», 2011. 110 с.

     Викладання біології немислиме без проведення екскурсій. Вони мають виняткове значення для формування у школярів наукового світогляду, цілісного уявлення про живу природу, взаємозв’язки між організмами, вплив діяльності людини на довкілля. Крім того, саме під час екскурсій у природу учні вивчають видову різноманітність природи рідного краю. Про це та багато чого іншого, пов’язаного із урізноманітненням навчального процесу, йдеться у пропонованому посібнику.

Грицай Н. Б. Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс: навч. посіб. Рівне, 2010. 164 с.

     Посібник призначений для дистанційної форми навчання майбутніх учителів біології. Він складається з чотирьох блоків: вступного, інформаційного, змістового та контрольно-моніторингового. У посібнику подано курс лекцій, термінологічний словник, завдання для самостійної роботи, тестові завдання та контрольні роботи з дисципліни «Методика навчання біології». Пропонований посібник буде корисним також учителям-практикам та викладачам ВНЗ.

Марциновський В.П. Анатомія людини (лекційний курс): Навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2010. 180 с.

      “Анатомія людини” є навчальним посібником для проведення лабораторних і практичних занять із студентами університету, які вивчають цей предмет. Завдання посібника: допомогти студентам краще оволодіти складним анатомічним матеріалом і основною латинською термінологією на лабораторних заняттях, закріпити знання, набуті під час лекцій та індивідуальних занять.        Навчальний посібник “Анатомія людини” має педагогічну спрямованість, яка сприяє практичному і теоретичному оволодінню навичками для майбутньої роботи вчителя біології і фізкультури, правильної профорієнтації і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, вести науковий підхід до тих, хто займається фізичною культурою і спортом. Матеріал у посібнику подається за певним системним принципом.

 1. Денисюк Н.В. Програма вищих навчальних закладів освіти (IV рівня акредитації). Методика викладання екології у вищій школі. Для спеціальності 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”. Кваліфікація: Магістр з екології, викладач вищої школи. Рівне: РДГУ, 2008.  28с. (Рішення кафедри біології та прикладної екології РДГУ (Протокол № 5 від 21 травня 2008 р.)).
 2. Денисюк Н.В. Програма вищих навчальних закладів освіти (ІІІ-IV рівня акредитації). Педагогічна практика. Для спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” Кваліфікація: Еколог, вчитель екології. Рівне: РВВ РДГУ, 2009.  68с. (Рішення кафедри біології та прикладної екології РДГУ (Протокол № 9 від 6 жовтня 2009 р.)).
 3. Денисюк Н.В. Програма вищих навчальних закладів освіти (IV рівня акредитації). Педагогічна практика. Для спеціальності 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” Кваліфікація: Магістр з екології, викладач вищої школи. Рівне: РВВ РДГУ, 2009. 37 с. (Рішення кафедри біології та прикладної екології РДГУ (Протокол № 9 від 6 жовтня 2009 р.)).
 4. Денисюк Н.В. Хронобіологія: Методичні рекомендації до практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 7.040102 «Біологія». Рівне: РВВ РДГУ, 2016. 68 с. (Рішення Навчально-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету (Протокол № 1 від 29 березня 2016 р.)).

Мороз І. В. Позакласна робота з біології : навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.  272 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист №1/11-5783 від 23.08.2006 р.)

     У пропонованому посібнику висвітлено основні питання методики позакласної роботи з біології. У ньому описано різні форми й види позакласної роботи, розкрито особливості організації позакласної діяльності учнів з біології. Зміст посібника ілюстровано прикладами позакласних заходів, розроблених авторами та вчителями-практиками.

Посібник спрямований на розкриття основних проблем сучасної методики позакласної роботи з біології і буде корисний всім студентам, які вивчають методику викладання біології, а також учителям-практикам, викладачам методик у вищій школі.

 1. Шевців М.В.Практикум з вірусології: метод. рекомендації. Рівне.: РДГУ,2008. 61 с.(Рішення кафедри біології, протокол №8).
 2. Шевців М.В. Лабораторний практикум з етології: метод. рекомендації. Рівне, РДГУ,2008. 62 с.(Рішення кафедри біології, протокол №4).
 3. Шевців М.В. Лабораторний практикум з мікології: метод. рекомендації. Рівне.: РДГУ,2010. 62 с. (Рішення кафедри біології, протокол №5).

 1. Денисюк Н.В. Програма навчальної дисципліни „Теорія і практика екологічної освіти” [Для студентів спец. 6. 070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”] .Рівне: РВВ РДГУ, 2006. 24 с. (Рішення Науково-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету (Протокол № 2 від 20 листопада 2006 р.).
 2.  Денисюк Н.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Теорія і практика екологічної освіти” [Для студентів третього курсу спец. 6. 070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”]. Рівне: РДГУ, 2006. 75 с. (Рішення Науково-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету (Протокол № 2 від 20 листопада 2006 р.)).
 3. Денисюк Н.В. Організація управління в екологічній діяльності: Практикум (для студентів спец. 6. 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). Рівне: РВВ РДГУ, 2007. 82 с. (Рішення Науково-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету (Протокол № 1 від 17 січня 2007р.)).
 4. Денисюк Н.В. Програма вищих навчальних закладів освіти (IV рівня акредитації). Педагогічна практика. Для спеціальності 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” Кваліфікація: Магістр з екології, викладач вищої школи. Рівне: РВВ РДГУ, 2008. 18 с. (Рішення Науково-методичної ради РДГУ (Протокол № 3 від 15 січня 2008 р.)).

Шевців М.В. Практикум з цитології та гістології: [текст] навч. посібник. Рівне.: РДГУ, 2004  124 с.  (гриф МОН  № 14/18.12 – 182 від 06.02.2004).

     У навчальному посібнику подаються загальні методи гістологічного дослідження, структурна організація клітин організму людини і тварин її органоїдів. У формі малюнків розглянуто детальну будову органоїдів клітин  та  опис їх функцій. У окремому розділі гістології подано будову та функціональну характеристику загальних і спеціальних тканин. Розглянуто гістологічну будову органів у розрізі специфіки клітин і тканин кожного зокрема та організму в цілому.

Марциновський В.П. Анатомія людини (лабораторний практикум):навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2001. 190 с.

     Завдання посібника: допомогти студентам краще оволодіти складним анатомічним матеріалом і основною латинською термінологією на лабораторних заняттях, закріпити знання, набуті під час лекцій та індивідуальних занять. Навчальний посібник призначений для студентів природничих факультетів університетів і педінститутів, містить дані з цитології, гістології, остеології, міології, анатомії внутрішніх органів, нервової системи та аналізаторів.